การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ บริษัทประเมินทรัพย์สิน

การประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งเป็นเนื้อแท้กับคุณสมบัติและประมวลผลผ่านตัวชี้วัดที่สามารถใช้การขายเปรียบเทียบวิธีการต้นทุน

หรือวิธีการใช้ บริษัทประเมินทรัพย์สิน เงินทุนรายได้เพื่อกำหนดมูลค่าของมัน ในอดีตแนวทางรายได้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการหามูลค่าของรายได้จากการผลิตอสังหาริมทรัพย์ แม้แต่สุภาษิตโบราณที่สามสิ่งที่สำคัญที่สุดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คือ “สถานที่ตั้งสถานที่ตั้ง” ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ที่สร้างขึ้นหรืออาจสร้างขึ้นได้ที่ไซต์

 สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเขตธุรกิจกลางโรงเรียนถนนสายหลัก ฯลฯ

  • จะส่งผลกระทบต่อความต้องการ บริษัทประเมินทรัพย์สิน  คุณภาพของการเช่าและค่าเช่าตลาดที่สามารถกำหนดหรือคาดหวัง อย่างไรก็ตามความสมบูรณ์ของโครงสร้างและฟังก์ชั่นการใช้งานของทรัพย์สินสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์เช่น Multifamily, อาคารสำนักงาน, อุตสาหกรรม, ค้าปลีกหรือการใช้งานแบบผสมเพื่อชื่อไม่กี่คนมีบทบาทสำคัญในความสามารถในการเป็นเครื่องมือสร้างรายได้

การวิเคราะห์กระแสเงินสดส่วนลดที่ใช้ในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีความหมายเหมือนกันกับวิธีการคิดลดกระแสเงินสดของการจัดทำงบประมาณทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)

ถูกใช้เพื่อกำหนดความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีการ NPV ลดกระแสเงินสดในอนาคตที่ต้นทุนนักลงทุนเพื่อกำหนดมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน บริษัทประเมินทรัพย์สิน  เมื่อเทียบกับต้นทุนการลงทุนในปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) กำหนดผลตอบแทนที่เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดจ่ายของการลงทุน ผลตอบแทนนี้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับต้นทุนของเงินทุนที่จำเป็นในการลงทุน

ค่า = รายได้จากการดำเนินงาน / อัตรากำไรสุทธิสูงสุด